برگزارکننده
طبقه بندی موضوعی
نوع فراخوان
فراخوان ها
دو مرحله ای
"مزایده"
1 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
مزایده تعدادی از پلاکهای مجتمع تجاری میدان باغملی ( مرحله اول )
1394/12/02
9411-9
1394/12/10
یک مرحله ای
"مزایده"
2 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
فروش تعدادی از پلاکهای سطح شهر و صنایع کارگاهی - مرحله اول ( نوبت دوم )
1394/11/21
9411-8
1394/11/27
یک مرحله ای
"مزایده"
3 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
اجاره محل تعدادی از تابلوهای بیلبورد و پایه های تبلیغاتی سطح شهر مرحله اول
1394/11/21
9411-7
1394/11/27
یک مرحله ای
"مزایده"
4 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
محل کیوسک اغذیه فروشی ( فروش تنقلات ) پارک خانه شهر
1394/11/17
9411-6
1394/11/24
یک مرحله ای
"مزایده"
5 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
کیوسک اغذیه فروشی ( فروش تنقلات ) مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع )
1394/11/17
9411-5
1394/11/24
یک مرحله ای
"مزایده"
6 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
اتاق فتوکپی به مدت 12 ماه
1394/11/17
9411-4
1394/11/24
یک مرحله ای
"مناقصه"
7 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
خرید بخشی از وسایل سنگ شکن
1394/11/17
9411-3
1394/11/24
یک مرحله ای
"مزایده"
8 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
پارکینگ بازار به مدت 12 ماه
1394/11/17
9411-2
1394/11/24
یک مرحله ای
"مزایده"
9 - شهرداری شهرضا - امور قراردادها و تدارکات
پارکینگ خیابان شورا به مدت 12 ماه
1394/11/17
9411-1
1394/11/24