این مرحله به عنوان ثبت نام اولیه شما میباشد. لطفا اطلاعات خود را درست و کامل وارد نمایید. بدیهی است جهت دسترسی به مناقصات از اطلاعات زیر استفاده می گردد همچنین اطلاع رسانی های بعدی بصورت پیامک به شماره وارد شده صورت خواهد پذیرفت.

اطلاعات ضروری
 کد امنیتی جدید
این سامانه برای استفاده خصوصی سازی شده است
نسخه : 7/418/412